hand-closeup-werkwijze

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Overeenkomst, offerte en bevestiging

 

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Buro Keet B.V. gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte
Offertes zijn 1 maand geldig tenzij anders is overeengekomen. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Eventuele wijzigingen in de prijsopgaven zullen in een vroeg stadium schriftelijk aan de opdrachtgever worden vermeld.

1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Buro Keet B.V. een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Buro Keet B.V. eerst nadat deze schriftelijk door Buro Keet B.V. reclamebureau zijn bevestigd.

1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Buro Keet B.V. wenst te verstrekken, dient hij Buro Keet B.V., onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

1.5 Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt
Indien de opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Buro Keet B.V., onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 2: De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht
Buro Keet B.V. zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Buro Keet B.V. de opdrachtgever op de
hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Buro Keet B.V. mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien Buro Keet B.V. op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Buro Keet B.V. namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Buro Keet B.V., al dan niet in naam van de
opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Buro Keet B.V. zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.5 Termijn van levering
Een door Buro Keet B.V. opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Buro Keet B.V. is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de
opdrachtgever hem bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.6 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Buro Keet B.V..

2.7 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de
opdracht, schriftelijk aan Buro Keet B.V. te worden medegedeeld.

 

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan Buro Keet B.V.. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of
registratie, dan is uitsluitend Buro Keet B.V. daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid
van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Buro Keet B.V. te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Buro Keet B.V.
openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Buro Keet B.V. tot stand
gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en
andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Buro Keet B.V., ongeacht of deze aan de
opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

Artikel 4: Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Buro Keet B.V., verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat
gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens
bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Buro Keet B.V. reclamebureau bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Buro Keet B.V. niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke
toestemming van Buro Keet B.V. veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen
of te laten aanbrengen.

4.4 Eigen promotie
Buro Keet B.V. heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de
vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

4.5 Open bestanden
Open bestanden worden alleen verstrekt tegen een vergoeding. Pas wanneer de betaling van de vergoeding is voldaan heeft de opdrachtgever het recht de bestanden te gebruiken.

 

Artikel 5: Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Buro Keet B.V. voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien Buro Keet B.V. door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden
gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Buro Keet B.V. gehanteerde honorariumtarieven.

 

Artikel 6: Betaling

6.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Op dag 15 wordt de eerste herinnering verstuurd, op dag 26 de tweede en op dag 32 de derde en hierbij laatste herinnering. Indien na het verstrijken van de laatste termijn door Buro KEET B.V. nog geen volledige betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is Buro KEET B.V. genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau.
Daarbij is de opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijk rente.  Alle door Buro Keet B.V. gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

6.2 Periodieke betalingen
Buro Keet B.V. heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.3 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

 

Artikel 7: Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer
Indien de overeenkomst door Buro Keet B.V. wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Buro Keet B.V. redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste
omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Buro Keet B.V. op eigen naam voor de vervulling van de
opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke
de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Faillissement of surseance van betaling
Zowel Buro Keet B.V. als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.6 Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van Buro Keet B.V. bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 maanden.

 

Artikel 8: Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende
Buro Keet B.V. garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart Buro Keet B.V. bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart Buro Keet B.V. voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid
Buro Keet B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of
oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,
deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5
zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft
gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van
een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model,
prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

 

9.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Buro Keet B.V., is de aansprakelijkheid van Buro Keet B.V. voor
schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad,
beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan het aan de opdracht verbonden honorarium.

 

9.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 

9.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem
verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit
nalaat, kan Buro Keet B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze
kopieën niet was opgetreden.

9.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Buro Keet B.V.
jegens elkaar een bewaar plicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

Artikel 10: Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Buro Keet B.V. gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Buro Keet B.V. en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Buro Keet B.V. en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Buro Keet B.V. is gevestigd.